اخبار

خبرهای مربوط به شرکت فومن شیمی و شرکت پخش کاسپین

۱۳۹۹-۰۶-۱۲

تولد یک سالگی شرکت پخش کاسپین شعبه همدان

تولد یک سالگی شرکت پخش کاسپین شعبه همدان
۱۳۹۹-۰۷-۰۳

تولد یک سالگی شرکت پخش کاسپین شعبه مازندران

در سال 1398 یازدهمین شعبه شرکت پخش کاسپین در استان همدان با حضور مدیران ارشد شرکت پخش کاسپین افتتاح گردید. این شعبه با تعداد 18 نفر پرسنل فعالیت خود را آغاز نمود.